วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)ระดับปฐมวัย

ชื่อผลงาน หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาชั้นอนุบาล 2
นางสมใจ ปริปุณณะ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(ครุราษฎร์พัฒนา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1

1. ความเป็นมาและความสำคัญ

เด็กปฐมวัยเป็นระยะที่มีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการทางด้านต่างๆทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคม และด้านสติปัญญาอยู่ในอัตราที่สูงสุดโดยเฉพาะระบบประสาทและสมองจะเติบโตร้อยละ 80ของผู้ใหญ่ซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาการด้านอื่นๆของเด็กด้วย เด็กวัยนี้จึงควรได้รับการกระตุ้นด้วยกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา พัฒนาความคิดให้ก้าวหน้าถึงขีดสูงสุด
จากการประเมินพัฒนาการด้านต่างๆของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านไม้ล่าว พบว่าเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาค่อนข้างต่ำ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ช้าและจะมีปัญหาในการเรียนในระดับชั้นต่อไปดังนั้นข้าพเจ้าจึงได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นจึงได้หาวิธีการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนเป็นไปตามวุฒิภาวะ กระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ อยากรู้อยากเห็นด้วยการพัฒนาสื่อหนังสืออิเลคทรอนิกส์ (e-Book) เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยขึ้นมีทั้งหมด 10 เรื่อง ตามหน่วยการเรียนรู้ ซึ่งมีความน่าสนใจ มีทั้งภาพ และเสียง เด็กได้เรียนรู้จากสิ่งที่ใกล้ตัวไปหาสิ่งที่ไกลตัว อีกทั้งเด็กยังสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
2. จุดประสงค์
2.1 เพื่อประเมินและศึกษาค้นคว้าหนังสืออิเลคทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย
2.2 เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย
2.3 เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการใช้หนังสืออิเลคทรอนิกส์
3.ขั้นตอนการดำเนินงาน
3.1 ศึกษาสภาพปัญหาของนักเรียนชั้นอนุบาล 2โรงเรียนบ้านไม้ล่าว
3.2 กำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาและจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา ของเด็กปฐมวัย
3.3 ศึกษาค้นคว้าหนังสืออิเลคทรอนิกส์เพื่อนำมาพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย
3.4 จัดทำหนังสืออิเลคทรอนิกส์เพื่อนำมาใช้เป็นสื่อในการพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาของเด็กปบมวัย

4. เนื้อหาที่ใช้เป็นเนื้อหาในการพัฒนาด้านสติปัญญา ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ชั้นอนุบาล 2 เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญา จำนวน 10 หน่วย ดังนี้
4.1 ผีเสื้อแสนสวย
4.2 ไม้ดอกไม้ประดับ
4.3 แมลง
4.4 ผักสดสะอาด
4.5 ผลไม้
4.6 สัตว์
4.7 ยานพาหนะ
4.8 บึงพลาญชัย
4.9 น้ำ
4.10 ปลา

5. ผลการดำเนินงาน
5.1 หนังสีออิเลคทรอนิกส์ (e-BooK )เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยมีคุณภาพตามเกณฑ์
5.2 นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านไม้ล่าวมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสูงขึ้นก่อนการทดลองใช้หนังสีออิเลคทรอนิกส์ (e-BooK) สังเกตจากการประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา
5.3 นักเรียนมีความสนใจ กระตือรือร้นในการเรียนจากหนังสืออิเลคทรอนิกส์
6. ปัจจัยความสำเร็จ
6.1 หนังสืออิเลคทรอนิกส์ (e-BooK) เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย จำนวน 10 เรื่อง
6.2 นักเรียนและครูระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านไม้ล่าว
6.3 ผู้บริหารโรงเรียน ที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนและให้คำแนะนำในการดำเนินงาน
7. บทเรียนที่ได้รับ
การพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยโดยใช้หนังสืออิเลคทรอนิกส์ ช่วยกระตุ้นให้เด็กเกิดความสนใจ อยากรู้อยากเห็น ซึ่งตอบสนองต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย เพราะหนังสืออิเลคทรอนิกส์มีความน่าสนใจ มีภาพสวยงาม และมีเสียงประกอบ อีกทั้งนักเรียนยังสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 9 ได้กล่าวถึงการสนับสนุน ให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้และทักษะที่เพียงพอในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
8. ประโยชน์ที่ได้รับ
หนังสื่ออิเลคทรอนิกส์ (e-Book)เป็นสื่อนวัตกรรมที่ทันสมัย ที่ผู้ขอรับการประเมินไค้จัดทำขึ้นเอง ตามหน่วยการเรียนรู้ระดับปฐมวัย เพื่อพัฒนาความพร้อมด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย สื่อมีความน่าสนใจ ภาพมีสีสันสวยงาม มีเสียงประกอบ แยกเป็นหน่วยตามหน่วยการเรียนรู้ สามารถเลือกเรียนเรื่องใดก่อนก็ได้ตามความสนใจ ส่งผลให้เด็กมีความกระตือรือร้นและอยากมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยมีครูคอยให้คำแนะนำในการใช้คอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นหนังสื่ออิเลคทรอนิกส์ (e-Book) ยังสามารถพัฒนาปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้เป็นสื่อที่ทันสมัยอยู่เสมอ ส่งผลให้เด็กนักเรียนเกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
9. การเผยแพร่
9.1ทำรายงานเสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน
9.2 เผยแพร่ต่อเพื่อนร่วมงานในโรงเรียน
9.3 เผยแพร่ต่อเพื่อนครูปฐมวัยในเครือข่ายและในอำเภอจตุรพักตรพิมาน
9.4 เผยแพร่ต่อเพื่อนครูที่มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด
9.5 เผยแพร่ทางเว็บไซด์ http://www.KOM2512.wordpress.com ครูสมใจ ปริปุณณะ ครู
ปฐมวัยโรงเรียนบ้านไม้ล่าว

10. ข้อคิดเห็นเพื่อพัฒนาการศึกษา
การปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและปัจจัยหลายประการ ด้วยเหตุผลที่ผู้เรียนมีความแตกต่างกัน ทั้งด้านสติปัญญา ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ และด้านสังคม ดังนั้นการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ควรคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้
1. ความสามารถของผู้เรียน ย่อมแตกต่างกันไป จึงควรปรับเนื้อหาสาระการเรียน ผลการเรียนรู้และกิจกรรม ให้สอดคล้องกับสภาพและปัญหาของผู้เรียน ครอบคลุมยืดหยุ่นเวลาตามความเหมาะสม
2 การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ต้องสอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ และการที่จะใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) นักเรียนควรมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์
3. การจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ต้องศึกษาทำความเข้าใจ กรอบ แนวคิด หลักการ กระบวนการจัดทำตลอดจนพัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) ที่มีประสิทธิภาพ
4. ในระดับโรงเรียน ควรมีทีมงานเพื่อพัฒนาสื่อโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนทุกระดับ แล้วนำไปใช้ปรับปรุงพัฒนาเป็นกระบวนการ จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนทั้งระบบ
เนื่องจากเนื้อเป็นไฟล์ขนาดใหญ่ ผู้ที่สนใจหนังสืออิเลคทรอนิกส์ และแบบทดสอบอิเลคทรอนิกส์ สามารถติดต่อเจ้าของผลงานได้ที่ Somjai2512@hotmail.com

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s